Home > Vebego & goed bestuur

Bestuursverslag

      

2017 was een goed jaar voor Vebego. Was er in 2016 nog sprake van een daling van de geconsolideerde omzet, in 2017 heeft Vebego een omzetgroei van 3,9% laten zien. Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door autonome groei. Ook het netto-omzetresultaat steeg in 2017, ook hier met name door winstherstel bij de bestaande bedrijven. De balans van Vebego blijft onverminderd sterk, met een solvabiliteitsratio van 35,0% en een ruime liquiditeitspositie. Voor 2018 wordt een verdere groei van de omzet verwacht, maar door een stevig investeringsprogramma zal het netto-omzetresultaat naar verwachting lager uitvallen.

Omzetontwikkeling

Vebego International
In 2017 steeg de geconsolideerde omzet van € 801,5 miljoen naar € 832,5 miljoen, een stijging van 3,9%. Het saldo van aan- en verkoop van bedrijven heeft een positief effect op de omzet van 1,1% in 2017. De grootste bijdrage aan de omzetgroei komt door de autonome ontwikkeling van de Vebego-bedrijven. De autonome groei was ruim 3,7% in 2017. De waardedaling van de Zwitserse frank heeft de omzet met 0,9% negatief beïnvloed. De totale gemanagede omzet, waarin we de bijdrage van de joint ventures volledig meetellen, kwam uit op € 1,09 miljard; een lichte stijging ten opzichte van 2016.

Vebego Nederland
Vebego realiseerde ruim 55% van de geconsolideerde omzet in Nederland. Bijna alle activiteiten laten een positieve ontwikkeling zien, maar vooral de facilitymanagementactiviteiten van Vebego groeien bovengemiddeld. Ook de schoonmaakbedrijven blijven groeien, hoewel de schoonmaakmarkt al jaren onder druk staat. De verkoop van de laatste Nederlandse uitzendbedrijven dempten de groei in 2017 ten opzichte van 2016. Bij de deelnemingen van Vebego in Nederland zien we druk op de omzet bij de joint ventures die actief zijn in de thuiszorg en de huishoudelijke hulp.

Vebego België
In België, goed voor circa 10% van de totale geconsolideerde omzet, heeft de autonome omzet pas op de plaats gemaakt. Vebego is hier actief op meerdere fronten: uitzenden, facilitaire dienstverlening en activiteiten in de gezondheidszorg. De keuze van Vebego om zich terug te trekken uit de markt voor medische hulpmiddelen, betekende de verkoop van een aantal bedrijven in deze sector. Hierdoor liep de totale omzet terug.

Vebego Duitsland
Met bijna € 100 miljoen omzet was Duitsland in 2017 de belangrijkste groeimotor van Vebego. De omzet is met 40% gestegen als gevolg van acquisities, maar ook door een stevige autonome groei van de bestaande Duitse activiteiten: uitzenden en facilitaire dienstverlening.

Vebego Zwitserland
Vebego realiseerde in 2017 bijna een kwart van de omzet in Zwitserland. De personeelsdiensten in de zorg, thuiszorg en overige facilitymanagementactiviteiten laten een groei zien van 3,0%. Helaas daalde de Zwitserse frank in waarde, met een negatief effect van € 7,4 miljoen, waardoor de totale omzet in euro’s in 2017 nauwelijks veranderde ten opzichte van 2016.

Resultaatontwikkeling

Het resultaat is in 2017 geheel conform de verwachtingen. Moesten we in 2016 nog een aantal stevige tegenvallers incasseren, dit jaar is er sprake van een stabiele resultaatontwikkeling. Het geconsolideerde netto-omzetresultaat kwam uit op € 12,7 miljoen ten opzichte van € 4,2 miljoen in het voorgaande jaar. Het saldo van aan- en verkopen had een beperkt positief effect op het resultaat in 2017 van € 0,6 miljoen. De waardedaling van de Zwitserse frank had een beperkt (negatief) effect. Bijna alle bedrijven hebben hun verwachtingen over 2017 waargemaakt.

Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening na belastingen kwam in 2017 uit op € 11,3 miljoen, een stijging van € 2,7 miljoen ten opzichte van 2016. Dat het verschil van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten opzichte van 2016 lager uitvalt dan het geconsolideerde netto-omzetresultaat, komt door twee factoren: de vennootschapsbelasting is in 2017 ruim € 3,9 miljoen hoger dan het jaar daarvoor (in 2016 had Vebego nog een vennootschapsbelastingbate door een liquidatieverlies) en de niet geconsolideerde deelnemingen hebben in 2017 een lager resultaat genoteerd als gevolg van verkochte deelnemingen.

Al met al zijn we niet ontevreden over 2017. Een ding is wel zeker, een netto-omzetresultaat van 1,5% past niet bij onze ambities voor de toekomst. Wil Vebego deze ambities waarmaken, dan is een substantiële verbetering van het resultaat de komende jaren noodzakelijk.

Balans

De solvabiliteit kwam in 2017 uit op 35,0%, een lichte daling ten opzichte van 2016. Het nettoresultaat heeft onze solvabiliteit positief beïnvloed, maar de stijging van het balanstotaal oefende hier een negatieve invloed op uit. Het totale garantievermogen (dit is het groepsvermogen minus de goodwill plus een voorziening voor latente belastingen) steeg licht naar € 101,3 miljoen. De stand van de liquide middelen kwam op balansdatum uit op € 89,3 miljoen. Ook hier is sprake van een kleine verbetering.

De financiële positie van Vebego is goed. We beschikken over voldoende eigen middelen om de strategische visie van Vebego en de onderliggende plannen van de verschillende bedrijven te financieren.

Strategische risico’s en onzekerheden

Strategische risico’s

Focus op facilitymanagementactiviteiten
Net zoals het afgelopen jaar zien wij de krimpende schoonmaakmarkt in combinatie met de opkomende rol van de main contractors als een strategisch risico van betekenis voor Vebego. Vebego ziet een belangrijke rol weggelegd voor de facilitymanagementactiviteiten van Yask en heeft met de overname van Kien in Nederland een stevige stap gezet in de verdere uitbouw van deze activiteit. Ook in de andere landen zien wij de druk op de schoonmaakmarkt toenemen. In Zwitserland richten we ons daarom ook op verdere uitbouw van de facilitymanagement- en serviceactiviteiten door Vebego AG.

Thuiszorg en huishoudelijke hulp
In Nederland blijft de thuiszorg en de huishoudelijke hulp een belangrijke markt voor Vebego. Wij geloven dat de druk op de tarieven zal afnemen en er weer ruimte komt om deze activiteiten rendabel uit te voeren. Vebego blijft vasthouden aan haar langetermijnvisie, ondanks dat de overheidsmaatregelen op het gebied van financiering van de zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geen positieve ontwikkeling laten zien. Vebego is daarnaast bezig om alternatieve activiteiten te onderzoeken om de zorg ook vanuit een ander businessmodel aan te vliegen.

Duitse uitzendmarkt
In Duitsland zien we de druk op de uitzendmarkt onverminderd toenemen. Het antwoord van M2 op de krapte op de arbeidsmarkt ligt vooral in de toename van de volumes door het openen van kantoren en een focus op Oost-Europese medewerkers. Daarnaast veroorzaken verschillende overheidsmaatregelen druk op de marges.

Algemene verordening gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf dat moment is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening treedt direct in werking en wordt dus niet in de nationale wetgeving vastgelegd. Al ruime tijd geleden startten we met de voorbereiding op deze AVG. Ondanks de grote investering in zowel tijd als geld, is een volledige afdichting van de risico’s die uit deze wet voortkomen nauwelijks mogelijk. Voortdurende aandacht, bewustwording en controle is het enige dat Vebego kan doen om de risico’s te minimaliseren.

Wet werk en zekerheid en Wet werk en inkomen
Daarnaast liggen voor een organisatie als Vebego, waarvan de personeelskosten veruit de grootste en belangrijke kostenpost zijn, de risico’s en onzekerheden voornamelijk op dit terrein. Zo leidt in Nederland de recente wetgeving betreffende Wet werk en zekerheid en Wet werk en inkomen nog steeds tot een verhoging van de risico’s en zien we loonsubsidies in België afnemen.

De belangrijkste strategische risico’s zijn hiermee benoemd.

Operationele risico’s

De meeste operationele risico’s zijn door de bedrijven in kaart gebracht en alle genoemde dossiers krijgen maximale aandacht vanuit het management.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
Ook dit jaar benoemen we specifiek als risico de onduidelijkheid rondom de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA). Het verdwijnen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en het nog altijd ontbreken van een duidelijke richtlijn vanuit onder andere de Belastingdienst, maakt deze wet voor Vebego, haar leveranciers en zzp’ers een moeilijk dossier. Vebego gaat uit van strenge criteria, maar zolang de toetssteen vanuit de overheid onduidelijk is, blijft dit een risico.

Focus op risicobeheersing
Bijna alle bedrijven lopen tegen de steeds complexere wet- en regelgeving aan, waardoor het voor Vebego noodzakelijk is om nog meer te focussen op het beheersen van risico’s. Vebego zet verschillende controle instrumenten in die er aan bijdragen dat risico’s beheersbaar blijven. Onze externe accountant controleert op de naleving van wet- en regelgeving, net als de businesscontrollers van de holding en de bedrijven zelf. Vebego werkt met een uitgebreide checklist met de belangrijkste controlepunten. Deze checklist wordt voortdurend gemonitord en aangepast aan nieuwe relevante wet- en regelgeving en eventuele incidenten. Grote bedrijven behandelen deze checklist ieder kwartaal, kleinere bedrijven tweemaal per jaar. Door middel van een steekproef controleert een businesscontroller van de holding de afgeronde checklists, waarbij hij of zij vooral kijkt of de regels correct nageleefd zijn.

Impact van risico’s
Een mogelijk financiële impact van de bovengenoemde strategische en operationele risico’s is niet te berekenen omdat deze impact afhankelijk is van zowel individuele factoren als van factoren die met elkaar samenhangen. Geen van de beschreven risico’s en onzekerheden had aanzienlijke invloed op de (financiële) resultaten van het boekjaar 2017. Om die reden is een verdere aanpassing van het systeem van interne risicobeheersing in 2017 niet noodzakelijk. Ook blijkt het niet mogelijk om nu de consequenties te bepalen van de risico’s die zich in de toekomst kunnen voordoen en die niet ondervangen worden in het huidige systeem van risicobeheersing.

Kansen en mogelijkheden

Waar sprake is van risico’s, kunnen we ook kansen benoemen. De belangrijkste kans voor 2018 zien wij in een afname van het ziekteverzuim en daarmee een verhoging van de productiviteit. In 2018 verwachten we veel van de optimalisatie van de ERP-processen in Nederland en Zwitserland. Dit moet leiden tot een daling van de indirecte kosten. Een succesvolle integratie van de acquisitie van Kien moet in de markt voor facilitymanagement voor Vebego het onderscheid in de markt gaan maken. Als laatste benoemen wij kansen op het terrein van overnames van bedrijven die in lijn liggen met de Strategie 2025.

Vooruitblik 2018

Dit jaar richten we ons op het verbeteren van het fundament voor Vebego. Het budget voor 2018 staat in het teken van een aantal uitgaven voor onder meer IT, opleidingen, versterking van het management en het verbeteren van de bedrijfsvoering van de grote bedrijven.

Daarnaast is er budget vrijgemaakt om aandacht te schenken aan het 75-jarig bestaan van Vebego en dochter Hago.

Om het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst heeft Vebego een nieuwe klantstrategie ontwikkeld en wordt er meer dan voorheen ingezet op de kracht van het collectief. Kennis delen, efficiënter samenwerken en elkaars dienstverlening versterken om zo nog meer waarde toe te voegen aan klanten, medewerkers en maatschappij, betekenen een nieuwe koers voor de groep. De uitgaven die hiermee gemoeid zijn, hebben invloed op het resultaat. De omzet zal naar verwachting in 2018 autonoom groeien met circa 2,0%. Het resultaat valt waarschijnlijk lager uit dan in 2017.

Herstel van het resultaat staat ook in 2018 bovenaan de agenda van het management. Vebego heeft grote plannen op het gebied van werk en zorg. Deze plannen willen we deels vanuit de huidige organisatie realiseren, maar ook acquisities en investeringen in nieuwe activiteiten en verdienmodellen dragen hieraan bij. Voorwaarde is wel een solide basis van het resultaat, want het familiebedrijf Vebego wil hoe dan ook een financieel onafhankelijke positie behouden. Het investeringsbeleid en de personeelsontwikkeling zal meebewegen met de dynamiek van de organisatie, waarbij de lange termijn visie leidend blijft. De uitdaging in 2018 is om te werken aan het op korte termijn verbeteren van de operationele resultaten en tegelijkertijd te bouwen aan het fundament voor de toekomst.

Wij verwachten in 2019 de eerste resultaten te kunnen laten zien van deze investeringen.

Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Tot op heden is de man-vrouwverhouding, binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen niet gelijk. Voor de benoemingsprocedures van de huidige leden zijn alle geschikte kandidaten beoordeeld en geselecteerd op basis van de eisen voor de posities, ongeacht hun geslacht. Voor toekomstige vacatures kijkt Vebego behalve naar de individuele eisen ook kritisch naar de diversiteit binnen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Was getekend

Raad van Bestuur

                   

 

Ir. R.G. Goedmakers

                   

 

S.M.C.E. Feijen

 

       

T.J. Goedmakers

Voerendaal, 23 april 2018