Home > Vebego & goed bestuur

Corporate Governance

Het bestuur van Vebego

Vebego wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, deze wordt gevormd door Ronald Goedmakers, Steph Feijen en Ton Goedmakers. Maar ook zij hebben behoefte aan een klankbord en aan advies. Daarvoor is er de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC houdt daarnaast integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken.

Profiel van de commissarissen

Voor elk lid van de Raad van Commissarissen wordt gezocht naar iemand met:

  • affiniteit met de missie, visie en het family statement van Vebego;

  • het vermogen in teamverband advies te geven en toezicht uit te oefenen;

  • goede communicatieve- en sociale vaardigheden;

  • onafhankelijkheid en onpartijdigheid;

  • voldoende beschikbaarheid voor de uitoefening van de functie.

Daarnaast wordt er gekeken naar de rollen die de commissarissen (kunnen) innemen per deskundigheid. Hierbij wordt tevens gekeken naar de deskundigheid en rollen van de gehele Raad van Commissarissen. Er wordt gestreefd naar een heterogeen, complementair team, zodat de commissarissen elkaar aanvullen en versterken, maar ook tegenstrijdig kunnen zijn en interne tegenkrachten kunnen creëren.

Vebego’s Raad van Commissarissen bestaat uit vier personen.
In de verslaggevingsperiode in 2017 is voldaan aan haar corporate governance beleid, vastgelegd in de code Vebego & goed bestuur.