Home > Jaarrekening

Samengevatte jaarrekening Vebego International 2017

      

1.1 Instructie voor de lezer

De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2017 van Vebego International N.V. Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te worden in samenhang met de volledige jaarrekening, waaronder de daarin opgenomen waarderingsgrondslagen en toelichting op de onderscheiden posten. De jaarrekening 2017 van Vebego International N.V. is te verkrijgen bij de vennootschap.

1.2 Uitgangspunten bij de opstelling van de geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening en andere financiële overzichten

De geconsolideerde jaarrekening van Vebego International N.V., waaraan deze samengevatte jaarrekening is ontleend, is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek.

Klik hier voor de lijst van kapitaalbelangen die van betekenis zijn voor het wettelijk vereist inzicht.


Groepsbalans per 31 december 2017 voor winstbestemming

(In duizenden euro)

.

       

ACTIVA

  

31.12.2017

   

31.12.2016

        

Immateriële vaste activa

       

Goodwill

 

10.310

   

4.199

 

Overige immateriële vaste activa

 

8.221

   

10.270

 
   

18.531

   

14.469

        

Materiële vaste activa

       

Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen

 

13.257

   

13.508

 

Machines en installaties

 

12.342

   

11.775

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

11.270

   

10.456

 
   

36.869

   

35.739

        

Financiële vaste activa

       

Deelnemingen in verbonden partijen

 

13.036

   

11.791

 

Latente belastingvorderingen

 

804

   

1.663

 

Overige vorderingen en leningen u/g

 

1.262

   

1.421

 
   

15.102

   

14.875

Vlottende activa

       
        

Voorraden

       

Handelsvoorraden

 

6.289

   

7.306

 
   

6.289

   

7.306

Vorderingen

       

Handelsdebiteuren

 

108.900

   

106.139

 

Overige verbonden maatschappijen

 

1.542

   

2.889

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

23.236

   

19.395

 
   

133.678

   

128.423

        

Liquide middelen

  

89.344

   

88.187

        
   

299.813

   

288.999

.IVA

       

.

       

.

       
        

.

       

.

       

PASSIVA

  

31.12.2017

   

31.12.2016

        

Groepsvermogen

       

Aandeel Vebego International N.V. in het groepsvermogen

 

91.060

   

84.560

 

Aandeel Vebego International B.V. in het groepsvermogen

 

14.218

   

13.913

 

Aandeel derden in het groepsvermogen

 

2.074

   

2.469

 
   

107.352

   

100.942

        

Voorzieningen

       

Voor pensioenen

 

112

   

568

 

Voor belastingen

 

4.226

   

4.225

 

Overige voorzieningen

 

5.674

   

5.165

 
   

10.012

   

9.958

        

Langlopende schulden

       

Kredietinstellingen

 

0

   

99

 

Overige schulden

 

1.859

   

1.293

 
   

1.859

   

1.392

        

Kortlopende schulden

       

Kredietinstellingen

 

99

   

0

 

Leveranciers- en handelskredieten

 

31.981

   

26.276

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

36.998

   

37.800

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

111.512

   

112.631

 
   

180.590

   

176.707

        
        
        
        
        
        
   

299.813

   

288.999

.

       


Groepswinst- en verliesrekening over 2017

(In duizenden euro)

.

     
  

2017

  

2016

      

Netto-omzet

 

832.534

  

801.498

Kostprijs van de omzet

 

659.451

  

638.932

      

Bruto-omzetresultaat

 

173.083

  

162.566

Verkoopkosten en algemene beheerkosten

 

160.338

  

158.366

      

Netto-omzetresultaat

 

12.745

  

4.200

Financiële baten en lasten

 

-205

  

-587

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

12.540

  

3.613

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

-4.186

  

-309

Resultaat deelnemingen

 

2.918

  

5.269

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

 

11.272

  

8.573

Aandeel derden

 

-346

  

-379

      

Resultaat

 

10.926

  

8.194

.

     


Groepskasstroomoverzicht 2017

(In duizenden euro)

    

2017

    

2016

Kasstroom uit operationele activiteiten:

         

Netto-omzetresultaat

   

12.745

    

4.200

Aanpassingen voor:

         

- Afschrijvingen en andere waardemutaties

   

14.045

    

14.592

- Mutaties in voorzieningen

   

-264

    

1.161

- Veranderingen in werkkapitaal:

         

. toename kortlopende vorderingen

 

-3.587

    

-7.895

  

. afname voorraden

 

498

    

-739

  

. afname kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen

 

-2.728

    

18.448

  
    

-5.817

    

9.814

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

   

20.709

    

29.767

Ontvangen interest

 

424

    

418

  

Ontvangen dividenden

 

2.349

    

2.469

  

Betaalde interest

 

-1.045

    

-978

  

Betaalde winstbelasting

 

-1.291

    

-541

  
    

437

    

1.368

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

21.146

    

31.135

          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

         

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

 

-20.557

    

-19.798

  

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

 

2.773

    

1.323

  

Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen

 

974

    

3.107

  

Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen

 

881

    

-4.659

  

Verstrekte langlopende vorderingen

 

-1

    

-74

  

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

 

125

    

561

  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

-15.805

    

-19.540

    

5.341

    

11.595

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

         

Aflossingen van langlopende schulden

 

-227

    

-159

  

Betaalde dividenden

 

-3.275

    

-5.077

  

Mutatie kredietinstellingen

 

99

    

0

  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

-3.403

    

-5.236

          

Nettokasstroom

   

1.938

    

6.359

Koers- en omrekeningsverschillen

   

-1.469

    

143

Mutatie geldmiddelen

   

469

    

6.502

Mutatie (de)consolidatie deelneming

   

688

    

2.450

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

   

88.187

    

79.235

Saldo geldmiddelen einde verslagjaar

   

89.344

    

88.187

Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 1,9 miljoen (2016: € 2,4 miljoen).

Verklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Raad van Bestuur van Vebego International N.V.

Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2017 (hierna ‘de samengevatte jaarrekening’) van Vebego International N.V. te Curaçao is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Vebego International N.V.

Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Vebego International N.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in punt 1.2 van de toelichting.

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:

  1. de groepsbalans per 31 december 2017;

  2. de groepswinst- en verliesrekening voor het jaar 2017;

  3. het groepskasstroomoverzicht voor het jaar 2017.

Samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Vebego International N.V. en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 23 april 2018.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Vebego International N.V. in onze controleverklaring van 23 april 2018.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de samengevatte jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Eindhoven, 23 april 2018


Was getekend

Deloitte Accountants B.V.
Drs. C.H.L.J. Bergmans RA