Home > Vebego & goed bestuur

Bericht van Raad van Commissarissen

   

Het is ons een genoegen u het door de directie opgestelde Jaarverslag 2017 aan te bieden. De jaarrekening 2017 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. De jaarrekening is door onze raad goedgekeurd. Wij kunnen ons verenigen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel om het resultaat over 2017 toe te voegen aan de overige reserves. Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2017 vast te stellen.

In 2017 vonden vier reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen (RvC) plaats en een buitengewone vergadering, waarin de bevindingen van de accountant ten aanzien van de accountantscontrole zijn toegelicht. Daarnaast waren er diverse themabijeenkomsten, waarin specifiek stil is gestaan bij corporate HR en IT en bij de ontwikkeling van de groepsstrategie.

Ieder jaar brengt de RvC een bedrijfsbezoek aan dochterbedrijven van Vebego. Doel van deze bezoeken is om nader kennis te maken met de bedrijven en medewerkers en om bijgepraat te worden over de huidige ontwikkelingen in de bedrijven. In 2017 is gekozen om een bezoek te brengen aan enkele bedrijven met activiteiten in de zorg: Hago Nederland, Hago Zorg, Assist en STMG. Hierbij is expliciet aandacht geschonken aan de strategische richting van deze bedrijven.

Wij zijn verheugd dat de resultaten voor 2017 aan de verwachtingen voldoen en dat er sprake is van een stabiele resultaatontwikkeling. De RvC is evenwel net als de Raad van Bestuur (RvB) van mening dat het resultaat (1,5% van de omzet) omhoog moet. De op dit doel gerichte actieplannen zijn geformuleerd en deels geïmplementeerd.

De RvC is voorts tevreden met de door de RvB ingezette koers die zich ook richt op het verbeteren van de kwaliteit van het management. Vebego en haar medewerkers hebben recht op de beste leidinggevenden in de sectoren waar zij werkzaam zijn. De aantrekkingskracht van Vebego voor jong talent blijft eveneens een speerpunt.

De aanzienlijke investeringen in opleidingen en IT gaan hun steentje bijdragen aan een duurzaam herstel van het rendement.

De in 2016 gestarte strategiecyclus heeft in 2017 geleid tot een aanscherping van de klantstrategie waarvan de RvB uitgebreid melding maakt in haar verslag. Kort gezegd wil Vebego meer gaan profiteren van de kracht van het collectief. De nieuwe klantstrategie en de intensievere samenwerking tussen bedrijven betekenen een nieuwe koers voor de organisatie. Saamhorigheid en de bereidheid om samen te werken worden veel belangrijker binnen Vebego.

In 2017 zijn belangrijke stappen gezet om het fundament van Vebego voor de toekomst te verstevigen. In 2018 en daarna zal de operationalisatie en verdere doorvertaling van deze koers in de praktijk veel inspanning vragen.

Wij zijn ervan overtuigd dat Vebego, met de nu ondernomen stappen een solide basis legt om haar missie – een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door het vitaliseren van Werk en Zorg – met succes te realiseren. Onze waardering gaat uit naar de directie en alle 35.525 medewerkers.

Was getekend

Raad van Commissarissen

     

    

- L.M. Sondag, voorzitter

         

     

- A. Vos, vicevoorzitter

       

           

- T.A. Goedmakers

         

           

- J.G.A. van Hoek

Voerendaal, 8 mei 2018